piątek, 27 maja 2011

Czy zużyty akumulator jest złomem? Poznaj najnowsze stanowisko Ministra Finansów!

Podatnicy, na rzecz których dokonywana jest dostawa złomu, od 1 kwietnia 2011 r. mają obowiązek rozliczenia VAT. Wątpliwości podatników budzi jednak fakt, czy przepisy te dotyczą również nabycia akumulatorów. Co mówi na ten temat Minister Finansów? O tym dowiesz się z tekstu.


Zmiana przepisów


Od 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ system naliczania i odliczania VAT w obrocie surowcami wtórnymi, m.in. złomem. 

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, niekorzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie przepisów dotyczących drobnych przedsiębiorców, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla dostawy towarów używanych 

(art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: ustawa o VAT).


Regulacja ta wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu. 

Pojęcie złomu


Kluczowa jest więc interpretacja pojęcia „złom”, a konkretnie ustalenie, czy dany towar jest złomem, czy też nie. 

Wątpliwości podatników budził m.in. fakt, czy jako złom można zakwalifikować również obrót zużytymi akumulatorami ołowiowymi lub ich częściami, zakwalifikowanymi do złomu zgodnie z normą europejską nr PN-EN 14057:2003.Dokonując wykładni przepisu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT należy wskazać, że pod pojęciem złomu należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy, żeliwny i metali nieżelaznych, jak również złom metali szlachetnych. Należałoby więc wnioskować, że pojęcie złomu nie obejmuje akumulatorów.

Stanowisko Ministra Finansów


Wątpliwości w tym zakresie rozwiało stanowisko Ministra Finansów z 2 maja 2011 r. nr PT3/033/2/188/LWA/11/569. Minister podkreślił bowiem, że podatnikami zobowiązanymi do rozliczenia VAT są również osoby nabywające akumulatory, ponieważ zgodnie z normą europejską nr PN-EN 14057:2003 akumulatory są zaliczane do złomu, gdyż na to wskazuje cel przyjętej regulacji, tj. art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. 

Z uwagi na niejednolitość praktyki i stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie tzw. złomu akumulatorowego, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, dokonana wykładnia przepisów nie wywołuje skutków wobec dokonanych wcześniej rozliczeń, jeśli zostały one dokonane w sposób odmienny.

Podstawa prawna: 

  • art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).


Źródło: bankier.pl - Marta Grabowska-Peda, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym